• All Posts
  • Course
Growth & Digital Marketing Manager Course

Growth & Digital Marketing “ศาสตร์การตลาดเพื่อธุรกิจเติบโตแบบรวดเร็วและยั่งยืน” เหมาะกับใคร? คอร์ส Growth & Digital Marketing Manager ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ หรือ ผู้จัดการด้านตลาดออนไลน์ ที่โฟกัสการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างยอดขาย ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ได้จริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอบถามเพื่อสมัครเรียน ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้?…

หลักสูตรการโค้ชจิตวิญญาณ

ศาสตร์การโค้ช | เพื่อพัฒนาตัวเอง ความสัมพันธ์กับตัวเอง และผู้อื่น ในระดับจิตวิญญาณ | เพื่อความสุข และความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน หลักสูตรการโค้ชจิตวิญญาณ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย เหมาะกับใคร? หลักสูตรการโค้ชจิตวิญญาณ ผู้ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองเชิงลึกและระดับสูง พัฒนาความสุขและความสำเร็จที่ไม่มีเงื่อนไข ของตนเอง ผู้ต้องการปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบชีวิตตนเองเพื่อความมีอิสรภาพ อย่างมีหลักการและเหตุผล ผู้ต้องการเป็นโค้ชมืออาชีพทั้งในระดับเริ่มต้นและต่อยอด โดยสามารถเก็บสะสมชั่วโมงเรียนการโค้ช…

คอร์สตั้งหลักชีวิต | จะพาคุณค้นหาหมุดหมายของชีวิต (Life Purpose) เพื่อตั้งต้นในการหาคำตอบในชีวิต

Tune-in to Life “ตั้งหลักชีวิต” คอร์สตั้งหลักชีวิต | จะพาคุณค้นหาหมุดหมายของชีวิต (Life Purpose) เพื่อตั้งต้นในการหาคำตอบในชีวิต เป็นองค์ความรู้ และแนวคิดที่ผ่านการพิสูจน์ จากประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 18 ปี ผสานกระบวนการสอน และ เรียนรู้ ด้วยรูปแบบ การโค้ช…

หลักสูตร | ด้านทักษะการขาย และบริการ

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้? ยกระดับการบริการให้เป็นเล็ศ (Design Thinking for Service Excellence) คิดบวกผนวกบุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (Positive Attitude to Enhance Personality) เพิ่มพลังใจ ปสุทไฟทำงาน (Energize Your Power) ทักษะทำงานอย่างไรให้เข้ากับทุก Gen…

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม | Performance and Team Excellence

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ 🟧 ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร หากบุคลากรมีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเอง เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายในการทำงานกับเป้าหมายขององค์กร จะทำให้สามารถนำศักยภาพที่มีมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถรับมือกับการทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความสุขในการทำงาน และความภักดีต่อองค์กรสูงขึ้น ส่งผลให้องค์กรเติบโตมากขึ้น🟧 ในแง่ของบุคลากร หากบุคลากรเข้าใจที่มาของศักยภาพที่จำกัด เข้าใจทัศนคติของตนเองที่มีต่อศักยภาพ เชิงบวกต่อตนเอง และมีมุมมองใหม่ต่อการพัฒนาศักยภาพจะช่วยให้เปิดกว้างต่อการพัฒนาศักยภาพสามารถมองจุดแข็ง จุดอ่อนของตนตามความเป็นจริง และพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพของตน🟧…

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน | Growth Mindset for Performance Working

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ 🟧 แนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือ แนวคิดที่เชื่อว่าสิ่งที่เรามีหรือเราเป็น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนา เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้ด้วยการให้คุณค่ากับความท้าทาย ความพยายามและการเรียนรู้ ทำให้มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ🟧 กรอบแนวคิดแบบเติบโตเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ หากบุคลากรมีความเข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางแนวคิดแบบเติบโตของตนเอง เข้าใจพลังของความคิด คำพูด ความรู้สึกที่จำกัดความเชื่อและศักยภาพของเรา และเรียนรู้เทคนิคในการก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื่อ หรือคุณค่าที่ตนให้🟧…

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ | Emotional Intelligence Development

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ 🟧 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน เนื่องจากงานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน (collaboration) และการมองที่เป้าหมายของส่วนรวมเป็นหลัก🟧 ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จ🟧 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ในตนเองทั้งด้านอารมณ์ จุดแข็ง และคุณค่า…

หลักสูตร การฟังอย่างลึกซึ้ง Deep Listening เพื่องานบริการ

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ 🟧 ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และสาข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 🟧 เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ🟧 เพิ่มโอกาสการซื้อซ้ำ วัตถุประสงค์ มีกรอบความคิดที่ดีต่อการฟังอย่างลึกซึ้ง และเห็นความสำคัญ มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ทำให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น สามารถนำเทคนิคการฟังไปประยุกต์ใช้ในงานบริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า รายละเอียดหลักสูตร Module 1 หลักการที่สำคัญของฟังอย่างลึกซึ้ง ความหมายของการฟังอย่างลึกซึ้ง ความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง กิจกรรม:…

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | Effective Communication

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ 🟧 ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และสามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้มาใช้เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี🟧 ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น วัตถุประสงค์ มีกรอบความคิดที่ดีต่อการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด และการถามที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจตนเองและบุคคลอื่นที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน และสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความร่วมมือในการทำงาน และเกิดประสิทธิผลในการทำงานสูงขึ้น รายละเอียดหลักสูตร Module 1…

Load More

End of Content.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save