ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คือใคร ธุรกิจควรจ้างหรือไม่

Online Marketing Consultant

 

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ มีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาดออนไลน์ต่างๆ ให้กับธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆ โดยที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารการตลาด เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ กำหนดเป้าหมายทางการตลาด และพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ

หน้าที่หลักของที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ได้แก่

 • วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
 • กำหนดเป้าหมายทางการตลาด
 • พัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์
 • วางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาดออนไลน์
 • วิเคราะห์และวัดผลประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

อาจทำงานร่วมกับทีมการตลาดของธุรกิจนั้นๆ หรือทำงานแทนทีมการตลาดทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและความต้องการของธุรกิจนั้นๆ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มีความสำคัญต่อธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยธุรกิจประหยัดเวลาและทรัพยากร
 • ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยธุรกิจสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขาย

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อาจมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านของการตลาดออนไลน์ เช่น

 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 • การตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing)
 • การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing)
 • การตลาดอีเมล (Email Marketing)
 • การตลาดแบบชำระเงิน (Pay-Per-Click Marketing)
 • การตลาดแบบอินฟลูเอ็นเซอร์ (Influencer Marketing)

ธุรกิจอาจเลือกจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ได้หลากหลายเหตุผล เช่น

 • ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร
 • ไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์
 • ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดออนไลน์

โดยการเลือกที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ประสบการณ์และความรู้ในสาขาการตลาดออนไลน์
 • ผลงานที่ผ่านมา
 • อัตราค่าบริการ
 • ความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่างผลงานของที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เช่น

 • ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายออนไลน์
 • ช่วยให้ธุรกิจสร้างการรับรู้และสร้างแบรนด์
 • ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดออนไลน์

สรุปได้ว่า ธุรกิจควรจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดและทรัพยากรของธุรกิจ หากธุรกิจมีขนาดเล็กหรือไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้วยตัวเอง การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของธุรกิจ
 • เป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ หากธุรกิจมีเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนและต้องการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มีทักษะและประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ความซับซ้อนของกลยุทธ์การตลาด หากธุรกิจมีกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อนหรือต้องการใช้เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ การจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ได้
   

โดยสรุปแล้ว ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ข้างต้นก่อนตัดสินใจว่าจะจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือไม่ หากธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เป็นทางเลือกที่เหมาะสม การเลือกที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์และความรู้ในสาขาการตลาดออนไลน์จะเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

เป้าหมาย ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อ

ช่วยธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์มาช่วยธุรกิจพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยธุรกิจกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่ง และทรัพยากรของธุรกิจ

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาด

 • พัฒนาและสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยธุรกิจพัฒนาและสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดที่มีคุณภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย

 • บริหารจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล

 • วัดผลและประเมินผลแคมเปญการตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะช่วยธุรกิจวัดผลและประเมินผลแคมเปญการตลาด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด

ที่ปรึกษาการตลาด ราคาเท่าไหร่?

 • ราคาที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 • ประสบการณ์และความรู้ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์และความรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์อย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงความรู้ด้านธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีราคาสูงกว่าที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ทั่วไป

 • ผลงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถช่วยธุรกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้ จะมีราคาสูงกว่าที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 • ความซับซ้อนของงาน งานที่มีความซับซ้อนและต้องการความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง จะมีราคาสูงกว่างานที่ไม่ซับซ้อน

 • ระยะเวลาในการทำงาน งานที่ต้องการระยะเวลาในการทำงานนานๆ จะมีราคาสูงกว่างานที่ต้องการระยะเวลาในการทำงานสั้นๆ

 • รูปแบบการทำงาน งานที่ต้องการทำงานแบบเต็มเวลา จะมีราคาสูงกว่างานที่ต้องการทำงานแบบอิสระ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ แบบเหมาจ่าย ซึ่งจะคิดราคาตามลักษณะงานและระยะเวลาในการทำงาน เช่น

 • บริการวางกลยุทธ์การตลาด ราคาประมาณ 100,000 บาท
 • บริการบริหารจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล ราคาประมาณ 200,000 บาท
 • หรือแบบรายเดือน ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทาง ราคาประมาณ 20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save